lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursprogram, ETSN05

Martin Höst, Inst. Datavetenskap, LTH

Kursfakta

Kursens namn: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system

Institution: Datavetenskap, LTH

Kursperiod: LP1, HT 2019

Omfattning: 7,5 hp

Kurshemsida: http://cs.lth.se/etsn05/

Expedition: Ulrika Templing, kursadministratör, 046-2228040

Förkunskaper: EDAA45/EDA011/EDA016/EDA017/EDAA20 Programmeringsteknik, eller motsvarande (t ex EDAA55)

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklings processer, samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge erfarenheter kring de utmaningar som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Kursen fokuserar på metodik för storskalig utveckling av programvara och innehåller moment och principer som behövs i projekt där i storleksordning- en 10-100 ingenjörer samverkar i utvecklingen. Kunskaper om grundläggande element i utvecklingen fås genom att genomföra ett utvecklingsprojekt för en tilldelad uppgift.

Kursen innehåller ett antal föreläsningar och övningar. Föreläsningarna och övningarna fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Kursmaterial

Projekthandlening (kompendium som distribueras via kursens hemsida)

Laborationsmaterial (distribueras via kursens hemsida)

Personal

Martin Höst, kursansvarig, föreläsningar, laborationer, granskningar/projekthandledning, "testexpert"

Johan Linåker, granskningar/projekthandledning, "kravexpert"

Sergio Rico, laborationer

Rasmus Ros, granskningar/projekthandledning, laborationer, föreläsningar, "designexpert"

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, övningar, laboratorierna och ett större projekt. Föreläsningar och övningar ges koncentrerat i början av läsperioden för att projektarbetet skall kunna komma igång. 

Fyra föreläsningar kommer att hållas i vecka 1 och 2 och en föreläsning i vecka 6. 

Två salsövningar kommer att hållas i vecka 1 och 2. Övningarna ligger på schemalagd tid, men då kursen läses av många program måste man ändå anmäla sig till övningarna.

Det finns två laborationer i vecka 3 och 4. Laborationerna är obligatoriska. De innehåller ganska mycket material så det är nödvändigt att börja med dem innan laborationstillfällena. På laborationstillfällena kan man ställa frågor och bli godkänd. Senast onsdagen i kursvecka 6 måste alla vara klara och godkända med båda laborationerna.

I kursen ingår ett större projekt som är obligatoriskt, se separat kapitel.

Projekt

Projektet avser att ge en inblick i hur en utvecklingsmodell för ett storskaligt programvaruprojekt ser ut och samtidigt illustrera arbetet med ett stort system. Projektet skall resultera i att ett system enligt "kundens uppdragsbeskrivning". Arbetet skall följa en utvecklingsmodell, där vederbörliga dokument skall produceras. I utvecklingsmodellen ingår två granskningar, där gruppen presenterar sitt arbete.

Projektet genomförs i grupper om ca 16 studenter, där man arbetar i mindre delgrupper. Projektledare tillsätts av kursansvarig medan övrig arbetsfördelning inom projektgruppen bestäms på ett möte som projektledarna kallar till. Vi förbehåller oss rätten att flytta personer mellan grupperna för att åstadkomma lämpliga gruppstorlekar.

Granskningar av det producerade materialet kommer att ske av projekthandledare enligt tidplan nedan. Tre granskningar sker, granskning 1 (SSR), granskning 2 (PDR) och slutinlämning (PR). I god tid inför granskning skall projektledarna kontakta respektive granskare för fastställande av granskningstid. 

Som en del i arbetet skall alla skriva en individuell rapport om projektet. Mer information om rapporten presenteras på kursens hemsida.  

Kick-off-möten sker med olika roller enligt följande: 

 • Torsdagen första veckan kl 12.15 (5/9) samlas alla projektledare för kick-off-möte med sektionschefen i sal E:2113c ("CS lilla konferensrum"). Här fastställs gruppindelningen och projektet startas upp och frågor besvaras.
 • Torsdagen vecka 1 kl 12.15 samlas alla systemgrupper för kick-off-möte med designexperten i sal E:2405 (glasburen). Här ges tips och frågor besvaras. Även kravexperten deltar på detta möte.

Under projektets gång skall projektledarna ha möte med sektionschefen varje vecka, onsdagar kl. 12.15. Här rapporterar projektledarna om projektarbetet i förhållande till uppsatta planer. 

Anmälan till kursmoment

Alla måste anmäla sig till följande moment

 • Projektgrupp: alla måste anmäla sig till en grupp
 • Övningstider: alla måste välja en tid för övning 1 och en tid för övning 2
 • Laborationstider: alla måste välja en tid för laboration 1 och en tid för laboration 2

Instruktioner för anmälan finns på kursens hemsida.

Prestationsbedömning

För att bli godkänd på kursen måsta man vara godkänd på laborationerna, samt på projektet och den individuella uppgiften.

Kursen betygsätts genom en sammanvägning av projektets gemensamma resultat och den individuella rapporten. Det betyder att fyra områden vägs in i betyget: 1) hur väl processen följs, 2) hur bra produkten är, 3) vad slutrapporten avspeglar, samt 4) vad den individuella rapporten avspeglar. Varje område består av två till tre delar som betygssätts i intervallet 0 - 1 enligt följande principer:

VärdeFörklaring
0Underkänd. Kompletterande uppgifter krävs.
0,25Underkänd, men resultatet kan kompenseras av andra moment.
0,5Godkänd
0,75Väl godkänd
1Mycket väl godkänd

Delarna viktas samman till områden vilka viktas samman till ett slutvärde enligt följande:

Område Viktning område Del Viktning del
Process 30% Granskn 1 25%
Granskn 2 25%
Slutinlämning 50%
Produkt 30% Granskn 1 20%
Granskn 2 30%
Slutinlämning 50%
Slutrapport 20% Nivå 50%
Kvalitet 50%
Individuell rapport 20% Nivå 50%
Kvalitet 50%

Uträkning av individuellt slutbetyg sker enligt:

Poängslutbetyg
0 - 0,49 Underkänd
0,5 - 0,69 3
0,7 - 0,84 4
0,85 - 1 5

Exempel: En student som får väl godkänt på alla moment skulle få den sammanvägda poängen 0,3*0,25*0,75 + 0,3*0.25*0,75 + 0,3*0,50*0,75 + 0,3*0,20*0,75 + 0,3*0,30*0,75 + 0,3*0,50*0,75 + 0,2*0,50*0,75 + 0,2*0,50*0,75 + 0,2*0,50*0,75 + 0,2*0,50*0,75 = 0,75 vilket skulle innebära betyget 4.

Tidplan

Vecka 1:

 • Föreläsning 1: Kursprogram, projektindelning, utvecklingsuppdrag, utvecklingsmodell, projektroller
 • Föreläsning 2: Kravspecifikation, grundsystemet
 • Övning 1: Konfigurationshantering, tid status & problemrapportering, ePUSS

Vecka 2:

 • Föreläsning 3: Projektledning, projektplanering, möten, dokument
 • Föreläsning 4: Konfigurationshantering, ePUSS, granskning, test, samt fortsättning grundsystemet
 • Övning 2: Kravhantering, testning

Vecka 3:

 • Inlämning material inför granskning 1 (SSR). Senast tisdag.
 • Laboration 1

Vecka 4: 

 • Laboration 2

Vecka 5:

 • Inlämning material inför granskning 2 (PDR). Senast måndag

Vecka 6: 

 • Deadline onsdag: alla måste vara godkända på båda laborationerna

Vecka 7:

 • Föreläsning 5: Reflektion och jämförelse av projektet med verkliga projekt

Vecka 8:

 • Slutinlämning projekt. Senast 23/10. 
 • Inlämning individuell uppgift. Senast 30/10 (deadline flyttad från 23/10 till 30/10, det går dock utmärkt att lämna in redan innan 23/10).

I början av LP 2 anordnas frivilliga möten med varje grupp där ni får återkoppling på projekten ("acceptansmöten")

Sidansvarig: Martin Höst