lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgång

Att hitta ett projekt

Första steget mot ett färdigt examensarbete är att hitta ett projekt som passa

Viktigt policy ändring sen HT15: Vi föredrar examensarbete som görs i par! Försök hitta projektförslag som kräver två studenter, eller kan utvidgas till två. Titta gärna genom vår lista med annonser eller annonsera själv.

Du kan antingen hitta ett inom institutionen för datavetenskap eller inom ett företag eller motsvarande - eller, om du har en riktigt bra idé, utgå från ett eget projekt och utveckla det till ett formellt och regelriktigt examensarbete. (En lärorik artikel om hur man väljer en bra uppsats finns i Studentliv, Kickstarta uppsatsen). Några viktiga saker att tänka på: 

 

 • Se till att du uppfyller förkunskapskraven (när det gäller poäng och kurser) innan du sätter igång. Programplaneraren för det program som du tillhör avgör om du får påbörja examensarbetet.
 • Om du vill utföra ditt examensarbete på ett företag eller motsvarande ska du skicka ett email till kursansvarig/koordinator med en projektbeskrivning (1-2 A4). Se till att ditt namn, personnummer, telefonnummer och totalt antal avklarade poäng finns med, liksom namn, telefonnummer och epostadress till personen som du har haft kontakt med på företaget eller motsvarande.
      Observera att vissa projektförslag från företagen kan, trots att de låter intressanta, vara svåra att genomföra som examensarbeten och vi inom institutionen för datavetenskap kan inte heller handleda/examinera alla typer av projekt. Andra institutioner kanske har den expertis som behövs. Om du är osäker kan du be koordinator/kursansvarig om hjälp.
 • Koordinators/Kursansvarigs uppgift är att utvärdera ditt projektförslag och se om det passar som examensarbete hos institutionen. Dessutom hjälper hen också med att hitta en examinator på institutionen som förhoppningsvis passar ditt projekt.
 • Examinatorn (ibland tillsammans med koordinatorn) ska utse en LTH handledare och godkänna din extern handledare. Dessutom kommer examinatorn godkänna (efter justeringar om det behövs) ditt projektförslag innan du kan sätta igång. Läs mer om examinators och handledarnas roller.

I början av arbetet

 • Under den inledande delen av examensarbetet ska du, som en förstudie till examensarbetesprojektet, skriva ett måldokument. Examinator och samtliga handledare ska ha godkänt måldokumentet innan arbetet börjar. Se mer om måldokumentet på LTHs webbsidan.
 • Fyll i ansökningsblanketten för examensarbeteskursen. Notera att den har två sidor. Först ska du få en underskrift från din programplanerare, sedan samlar du in underskrifter från examinator och handledare och därefter ska du se till att blanketten hamnar hos kursens handläggare
 • Om arbetet kommer att genomföras inom institutionen för datavetenskap, se till att drift-gruppen är informad i god tid (genom din handledare, examinator eller dig själv)
 • Om du kommer att samarbeta med en annan student, se till att ni tidigt under i arbetsprocessen delar upp uppgifter och ansvar. Det ska redovisas i rapporten vem som har gjort vad. 
 • Planera ditt arbete i detalj, med hjälp av din handledare. Se till att det finns utrymme för ledigheter och för oförutsedda händelser: Hope for the best, plan for the worst.
 • Ta redan tidigt i processen sikte på något av de fasta presentationsdatumen, så att du kan planera ditt arbete efter det. (Enskilda presentationer, utanför de gemensamma presentationsdagarna, är tillåtna men inte rekommenderade.)
 • Se till att också tidigt planera in din opposition. Enklast genomför du den samma dag som du presenterar ditt eget examensarbete, under någon av de gemensamma presentationsdagarna

Under arbetets gång

Det ligger på ditt och din handledares ansvar att du följer arbetsplanen. Några rekommendationer:

 • Planera in ett möte eller annan rapportering per vecka. Detta kommer att göra det lättare för dig att se hur arbetet fortskrider och att jämföra utvecklingen med den ursprungliga planeringen.
 • Börja skriv på din rapport tidigt. Det är bättre att skriva på den under arbetets gång, än när det är avslutat. Det kommer också att göra det lättare att dokumentera insikter som annars kanske hade glömts bort.
 • Håll i minnet att du också ska skriva en populärvetenskaplig sammanfattning. Det ingår som ett obligatoriskt moment i exjobbskursen. Se den också som ett tillfälle att ta ett steg tillbaka och se på ditt arbete i en större kontext, och som ett sätt att berätta om vad det är du håller på med för släkt och vänner.

I fall du av någon anledning inte kommer överens med din handledare, kontakta din examinator eller kursansvarig/koordinator.

I slutet

Det finns fyra obligatoriska moment i kursen, du måste genomföra och bli godkänd på alla för att kunna ta examen:

 1. Godkänd rapport
 2. Godkänd presentation
 3. Godkänd populärvetenskaplig sammanfattning
 4. Godkänd opposition

Det är examinatorn som examinerar rapporten, presentationen och sammanfattningen. Den examinator som leder presentationen under vilken du opponerar examinerar din opposition. Här nedan finns anvisningar rapporten och presentationen. Läs mer om populärvetenskaplig sammanfattning och opposition under respektive rubriker.

När du och din handledare på institutionen är överens om att ditt arbete är avslutat, och rapporten näst intill färdig, kommer du att presentera ditt arbete. Det är du och examinatorn som bestämmer vilken dag detta ska ske. Det är inte obligatoriskt att välja någon av institutionens fasta presentationsdagar, men vi rekommenderar det starkt eftersom det innebär en hel del uppbackning för din del. Läs mer om presentationsdagarna under rubriken Presentationsdagar.

Viktigt att känna till:

 • Du måste vara terminsregistrerad för den innevarande terminen för att kunna få ditt betyg inrapporterat. Du kan terminsregistrera dig själv via webben. Får du problem, kontakta din programplanerare.
 • Om du har skrivit rapporten tillsammans med en annan student, ska det i rapporten tydligt framgå vem av er som har gjort vad. (Detta kan med fördel tas med i introduktionen)
 • Om du har genomfört arbetet tillsammans med en annan student, är det tillåtet (och rekommenderat) att ni gör en gemensam presentation varunder ni tar ansvar för olika delar
 • Efter presentationen ska du korrigera rapporten i enlighet med kommentarer från examinator och eventuella opponenter. Examinator avgör när rapporten är tillräckligt bra för att godkännas.
 • När rapporten är godkänd ska den också vara klar för tryck. Läs mer om vad som gäller för tryck och pappersversioner av rapporten.

I fall du trots allt väljer att presentera ditt examensarbete vid ett separat tillfälle, utanför de fasta presentationsdatumen, gäller också följande utöver ovanstående punkter:

 • Det är inte ett krav för den som presenterar ett examensarbete att ha en opponent närvarande. Däremot är det obligatoriskt att genomföra en opposition. Därför bör du erbjuda dina studiekamrater möjligheten att opponera på ditt examensarbete. Försök hitta opponenter genom t.ex. att fråga din handledare som kan höra med sina kollegor på instititutionen. När du har funnit en opponent ska du skicka en nästan färdig version av din rapport till henom senast en vecka, helst två veckor före ditt presentationsdatum.
 • Skicka din populärvetenskapliga sammanfattning till din examinator och genomför de justeringar som eventuellt föreslås. Examinatorn avgör när den kan godkännas.
 • Presentationen av ditt arbete ska ske genom ett offentligt seminarium på LTH. Se till att din handledare eller examinator i god tid bokar ett rum och den utrustning som behövs (laptop, kanske projektor etc). Påminn gärna din handledare/examinator om att presentationen ska annonseras via mail inom institutionen och via institutionens kalendarium.

Publicera ditt arbete i LUP

När din rapport är godkänd av examinator och klar att tryckas sätter kursens handläggare ihop en pdf med institutionens framsida, rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen. Denna pdf registrerar du sedan själv i LUP Student Papers. Därefter godkänner institutionen ditt exjobb i LUP. Om du har klarat av alla moment inom examensarbetet får du därefter ditt betyg inrapporterat till Ladok.