lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Opponering

Grundförutsättningar

Att genomföra en opposition på ett examensarbete är ett obligatorisk moment i examensarbeteskursen. (Det är däremot inte nödvändigt, för den som presenterar ett examensarbete, att ha en opponent närvarande.) Det finns ingen formell begränsning av antalet studenter som kan opponerar vid samma tillfälle, och om flera studenter är intresserade av samma examensarbete är det upp till examinatorn att avgöra vilka och hur många som får göra det. Det kan dock vara besvärligt med alltför många opponenter, eftersom samtliga ska ha samma möjligheter att ställa frågor och framföra relevanta synpunkter.

Förutsättningar för att du ska få opponera:

 • Du har ett pågående examensarbete inom ett av LTH:s program, gärna inom samma eller närliggande ämnesområde
 • Du har fått bekräftat, av examinator på det arbete som du vill opponera på, att du får opponera (se ovan)

Din uppgift som opponent:

 • Ge konstruktiv kritik på examensarbetet, rapporten och presentationen. Notera att detta i första hand är ett tillfälle för dig att visa att du kan ge konstruktiv och relevant kritik, och i andra hand en hjälp till dina kurskamrater

Komma igång

Det är upp till dig som student att hitta ett lämpligt examensarbete att opponera på. Du väljer själv utifrån vad som passar dig bäst tids- och ämnesmässigt. Eftersom det kan lite tid att hitta ett examensarbete som passar rekommenderar vi att du börjar leta tidigt under kursens gång. Det finns flera sätt att hitta ett examensarbete att opponera på: :

När du har hittat ett examensarbete att opponera på bör du antingen anmäla dig som opponent vid nästa presentationstillfälle, eller fråga examinator på det tänkta examensarbetet om du kan vara opponent. Det finns en liten risk att du blir nekad att opponera om det redan finns ett antal studenter som har anmält sig, så ju tidigare du hör av dig desto bättre. 

Genomförande av oppositionen

När du har fått bekräftat att du får opponera ska du förbereda oppositionen. Normalt sett har du upp till två veckor på dig att läsa rapporten som ska presenteras. På LTHs examensarbete hemsidan finns det en mer detaljerad beskrivning av hur du genomför en opposition.

Kritisk granskning är ett nödvändigt inslag i all vetenskaplig verksamhet. Opposition på examensarbeten syftar till att ge en träning i sådan kritisk granskning. Din uppgift som opponent är att noga sätta dig in i det förelagda examensarbetet och att redovisa dina synpunkter på väsentliga aspekter av det. Oppositionen bör inriktas på att ge konstruktiv feedback till författaren, men man bör också ta upp allmänna aspekter som arbetsmetodik och uppläggning av rapporten. Du skall läsa igenom och kritiskt granska alla delar av rapporten. Vid själva oppositionen tas endast väsentligheter upp. Detaljer skall delges författaren skriftligen, exempelvis i form av en lista av förslag till förbättringar av rapporten.

Förberedelse av oppositionen

Följande punkter är lämpliga att utgå ifrån när oppositionen förbereds:

 • Problemformulering: Klar och tydlig?
 • Problemdiskussion: Tas rätt saker upp? Redovisas kopplingar till ev. bakomliggande teori? Finns det hänvisningar till tidigare forskning/arbeten? Utreds alla ev. oklarheter?
 • Uppläggning: Rätt ordning mellan de olika avsnitten? Rätt avvägning i omfång mellan avsnitten? är rapporten väldisponerad, överskådlig, välskriven och lätt att följa?
 • Resultat: Klart och tydligt redovisat? Håller resultatet? Skulle bättre resultat kunnat uppnås med annan teori, andra metoder?
 • Resultatdiskussion: Tillräcklig analys av resultatet? Genomtänkta reflektioner? Kan fler slutsatser dras än de som redovisas i rapporten?
 • Omfång/nivå: Borde rapporten innehålla mer? Mindre? Mer detaljerat? Mindre detaljerat?
 • Språkliga synpunkter: Hur är språkbehandlingen? Korrekt grammatik? Ordval? Uttryck? Lättläst?
 • Teknisk utformning: Typsnitt? Rubriker? Marginaler? Radavstånd? Indragningar? Titel? Abstrakt? Innehållsförteckning? Referenslista? Fotnötter? Figurer och tabeller?

Genomförande av oppositionen

Oppositionen är en diskussion mellan dig som opponent och författaren till examensarbetet. Din roll som opponent är att leda denna diskussion genom att ge dina synpunkter på arbetets förtjänster och svagheter och ställa frågor till författaren. Såväl kritik som beröm skall motiveras tydligt. Redovisningen skall struktureras på ett lämpligt sätt. Ta upp huvudproblemen med arbetet, såsom du ser dem, i lämplig ordningsföljd. Att gå igenom rapporten sida för sida blir sällan lyckat. Det kan vara svårt att opponera på ett arbete som är mycket bra eller mycket dåligt. Om arbetet är mycket bra har du kanske svårt att hitta något att diskutera. Då får du försöka vara konstruktiv och t.ex. utöka oppositionen med en diskussion om hur arbetet skulle kunna vidareutvecklas. Det kan också vara motiverat att gå in på detaljer i ett sådant arbete. Om arbetet har många brister så bör kritiken begränsas till de mest väsentliga aspekterna. All kritik, även om den sakligt sett är hård, skall framföras på ett vänligt och konstruktivt sätt. Ett lämpligt tidsomfång för oppositionen är cirka 15 minuter.

Exempel på hur en opposition kan läggas upp:

 • Inled med att tala om dina egna kunskaper i ämnet och dina förväntningar när du började granska examensarbetet.
 • Gå igenom ett antal huvudproblem med rapporten och diskutera dessa med författaren. Om diskussionen blir livlig hinner du kanske inte gå igenom alla punkter du har planerat.
 • Avsluta med en sammanfattning av brister och förtjänster som utmynnar i ett värdeomdöme om arbetet.

Efter oppositionen har man ofta en allmän diskussion där åhörarna bereds tillfälle att kommentera och ställa frågor till författaren.

Skriftlig opposition

Alla opponenter måste också förbereda en skriftlig oppsition för att inte behöva upprepa frågor och kritik som redan förevarit. Opponenten ansvarar för att respondenten och dennes examinator, senast vid seminariet där examensarbetet presenteras, får en skriftlig version av oppositionen (oppositionsunderlag avseende examensarbetsrapporten). Cirka 1 sida är lagom omfång. Den skall skrivas i en positiv konstruktiv anda och med målet att författarna dels skall få en uppfattning om hur budskapet går fram och dels få hjälp till förbättringar av rapporten. Den skall innehålla

 • en kort sammanfattning av examensarbetet (3-5 meningar) med dina egna ord, baserat på hur du själv uppfattar arbetet.
 • en överordnad kommentar om dina viktigaste intryck av examensarbetet
 • en lista av mer detaljerade kommentarer angående vad du tyckte var bra, intressant, samt vad du tycker skulle kunna förbättras (gärna i så fall med konstruktiva kommentarer om hur). Kommentera både läsbarhet och innehåll.
 • Om du vill kan du också kommentera småfel som stavfel, syftningsfel, etc., men i så fall på en separat lista som du mailar författarna direkt, eller genom att du markerar i en utskrift och ger till författarna.

Efter oppositionen

När du har genomfört oppositionen, och presentationen är över, ber du examinatorn att registrera dig som godkänd. (Normalt sett skickar hen då ett mail till din examinator eller till handläggaren för exjobbskursen. Alternativt registrerar hen dig som godkänd direkt i vår databas SAM).