lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examinatorn

Innan arbetet påbörjas

 • Se till att studenten/studenterna uppfyller grundkraven
 • Utvärdera projektbeskrivningen och omformulera den om det behövs, i samarbete med eventuell extern handledare och studenten/studenterna. Ta gärna sikte på ett av institutionens fasta presentationsdatum i planeringen av arbetet. Besluta om projektbeskrivningen ska godkännas eller inte.
 • Utse intern handledare och/eller kom överens om vem som ska vara extern handledare (kontrollera grundkraven)
 • Om examensarbetet ska utföras vid ett företag eller motsvarande, kontrollera att rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen får publiceras
 • Hjälpa studenterna omformulera och justera måldokumentet
 • Läs igenom och skriv under anmälningsblanketten som du får från studenten/studenterna. Observera att det finns två sidor från och med hösten 2013. 

Under arbetets gång

 • Var förberedd på att projektbeskrivningen kan behöva diskuteras, med handledare och student/studenter under arbetets gång. Justeringar kan bli nödvändiga och som examinator ska du godkänna alla förändringar
 • Om du inser att du kommer att få svårt att uppfylla dina åtaganden som examinator, meddela koordinatorn (kursansvarig) så fort som möjligt

Mot slutet

Före presentationen

 • Kom överens med studenten/studenterna och eventuell handledare om ett presentationsdatum. Vi rekommenderar starkt att ni väljer ett av institutionens fasta presentationsdatum, eftersom de gemensamma dagarna har en festligare inramning, ger mer uppmärksamhet åt respektive examensarbete och dessutom leder till en mer sammanhållen administrativ hantering.
      Presentationerna får äga rum på det företag där exjobbet utfördes, men då krävs det att den är öppen för alla som vill komma och lyssna. I fall exjobbet har utförts utanför Lund bör presentationen ges på institutionen, så att så många intresserade som möjligt ska ha chansen att närvara.

Vid presentationen

 • Närvara vid presentationen i rollen som ordförande
 • Ge samtliga opponenter likvärdiga möjligheter att genomföra sina respektive oppositioner
 • Ge respons på rapporten och presentationen
 • Ge publiken möjlighet att ställa frågor

Efter presentationen

 • Se till att eventuell nedskriven respons från opponenten/opponenterna blir tillgänglig för studenten/studenterna som har genomfört arbetet
 • Registrera den godkända oppositionen i SAM genom att söka upp opponentens namn i listan över pågående exjobb i SAM och välja studentens namn och skriva in datum för den godkända oppositionen (eller informera opponentens/opponenternas examinator via email)
 • Registrera den godkända presentationen i SAM. Sök upp studentens namn i listan över pågående exjobb och välj studentens namn. Skriv in examinationsdatum för respektive färdigt moment.
 • Se till att din egen respons på arbetet blir tillgänglig för studenten/studenterna
 • Godkänn eller föreslå ytterligare justeringar av rapporten
 • När rapporten är godkänd, registrera detta i SAM. Kontrollera samtidigt att rubrikerna för arbetet i SAM stämmer, på både svenska och engelska. Se till rapporten går att trycka i gråskala (se Inför trycket av rapporten) och skicka den till handläggaren (Camilla) i pdf-format
 • Begär/Föreslå ändringar i den populärvetenskapliga sammanfattningen (den version som trycktes upp i programmet inför presentationsdagen) och, när den uppfyller kraven, godkänn den.
 • Registrera den godkända populärvetenskapliga sammanfattningen i SAM och meddela Camilla.
 • Om tillämpligt: Nominera examensarbetet till utmärkelser/priser
Obs! Registrering av godkända moment i SAM görs per student genom att välja deras respektive namn i listan över examensarbeten och därefter fylla i rätt datum i respektive fält. Annonsering av en presentation i kalendariet kommer inte att fylla i datum för godkänd presentation respektive opposition.

Viktigt Just Nu!

 • Studenterna måste ha utbildningsservices godkännande (blankett med underskrift) för att kunna börja arbeta.

Vem kan bli examinator?

 • Anställda lärare vid LTH
 • som har Doktors (PhD) examen eller motsvarande

Uppgifter

 • Utforma, justera, godkänna eller underkänna projektförslag
 • Justera, godkänna måldokumentet
 • Kontrollera grundförutsättningarna och utse handledare
 • Närvara vid presentationen av examensarbetet
 • Granska och registrera godkända resultat för a) rapporten, b) den populärvetenskapliga sammanfattningen och c) presentationen
 • Granska och registrera godkända resultat för d) opposition