lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Handledaren på datavetenskap

Delad Handledning

Sen 2015 finns en överenskommelse mellan flera institutioner (CS, EIT, Design, BMT) om fördelning av ersättning: see dokument.

Innan arbetet börjar

 • Se till att examensarbetaren skriver ett bra måldokument. Godkänna måldokumentet. 
 • Prata med drift-gruppen om den tekniska utrustning/infrastruktur som eventuellt behövs för examensarbetet. Detta behöver göras minst två veckor i förväg, och tidigare än så i fall arbetet fordrar särskild, ovanligare teknik. Det går också att boka arbetsplats till studenten på webben.
 • Kontrollera att exjobbet är registrerat i SAM. (Om inte, kontakta Birger.)
 • Kom överens med studenten/studenterna om en detaljerad arbetsplan, med delmål och beredskap för oförutsedda händelser. Regelbundna rapporter från studenten/studenterna, om hur arbetet framskrider, rekommenderas.
 • Planera in möten med studenten/studenterna och, om möjligt, eventuell extern handledare

Under arbetets gång

 • När det gäller exjobb som utförs vid institutionen, se till att träffa studenten/studenterna och ge feedback minst en gång i veckan. Om exjobbet utförs på ett företag rekommenderas fortfarande täta möten, även om den externa handledaren står för den mer detaljerade tekniska handledningen
 • Oavsett om exjobbet utförs vid institutionen eller på ett företag, ska du som handledare ge respons på rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen med fokus på struktur, vetenskapligt innehåll och upplägg och teknisk språkbehandling. Kontrollera även att figurerna utförs med tanke på att rapporten trycks upp i gråskala. Läs gärna de särskilda instruktionerna för rapportens utformning. Studenten/studenterna kan inte förvänta sig detaljerad respons på generell språkbehandling, stavning eller grammatik, det erbjuds endast i undantagsfall och ska betraktas som en bonus. Hänvisa gärna till Studieverkstaden, som hjälper studenter med akademiska texter och språkfunderingar.
 • Se till att arbetet går framåt i enlighet med den planering som finns och föreslå ändringar, i arbetsprocessen eller planeringen, om studenten/studenterna har kört fast
 • I fall det uppstår problem och arbetet riskerar att bli ordentligt försenat, informera examinator och/eller koordinator (Flavius)

Mot slutet

Före presentationen

 • Kom överens med studenten/studenterna och examinator om en presentationsdag.  Observera att du ska granska det aktuella utkastet av rapporten och godkänna det innan studenten/studenterna får anmäla sig till presentationsdagen. Du bör också titta igenom den populärvetenskapliga sammanfattning innan den skickas in. För mer information om hur presentationsdagarna går till, se Presentationsdagar.
 • Skulle ni besluta om att presentationen ska ske ett annat datum än institutionens fasta presentationsdagar gäller följande i kursiv stil:
  • Minst två veckor före presentationsdatumet: Boka ett rum för presentationen och se till att den utrustning som behövs finns tillgänglig. Notera att alla presentationer ska göras vid LTH. (I undantagsfall, med goda skäl, kan presentationen hållas på ett företag eller motsvarande. Examinator avgör.) Du ska ha granskat och godkänt ett aktuellt utkast av rapporten innan ni bokar in en presentation. Registrera presentationen i SAM, lägg till den i cs-kalendariet (via SAM) och skicka ett informationsmail om presentationen till staff-listan (och till andra som eventuellt kan vara intresserade).

När arbetet är avslutat

 • Om exjobbet har utförts vid institutionen, informera driftgruppen om att det är slutfört.

Vem kan bli handledare?

 • Anställda vid institutionen för datavetenskap
 • som har Tekn Lic examen eller motsvarande
 • som kan erbjuda omfattande stöd inom examensarbetets ämnesområde, och möjlighet att hjälpa till med att planera och organisera arbetet. (Om arbetet utförs på ett företag är det givetvis den externa handledaren som står för det företagsspecifika.)

Uppgifter

 • Justera och godkänna måldokumentet
 • Ansvara för att studenten/studenterna har tillgång till en ordentlig arbetsplats
 • Godkänna planeringen av arbetet, löpande se över arbetet och komma med feedback
 • Ge respons på rapporten (och den populärvetenskapliga sammanfattningen) tills studenten/studenterna har arbetat fram en version som är tillräckligt bra för att kunna presenteras och examineras