lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Terminology and Dictionary

Requirements Modeling Terminology

A cheat sheet with requirements modeling terminology including entities, attributes and relations, is available here: https://github.com/reqT/reqT/blob/3.1.x/doc/cheat-sheet/reqT-cheat-sheet.pdf

Engelsk-svensk ordlista med kravhanteringsterminologi

Nedanstående ordlista innehåller några av de vanligaste kravhanteringsorden vi använder i denna kurs. Om du kommer på något ord som borde med, så mejla bjorn.regnell@cs.lth.se

IREB har också en ordlista med kravhanteringstermer på svenska: IREB_CPRE_Glossary_14.pdf (sid. 94 ff.)

accuracy noggranhet
acquisition förvärvande, upphandling
activity diagram aktivitetsdiagram
actor aktör
brainstorming, brainstorm idékläckningsmöte, kläcka idéer
business domain affärsverksamhet, verksamhetsområde, affärsdomän, affärsomgivning
business goal affärsmål
capacity kapacitet
class diagram klassdiagram
client klient, kund
collaboration diagram samarbetsdiagram
conflict resolution konfliktlösning
conflicting demans motstridiga behov
consistency (1) överensstämmelse, (2) konsekvens, följdriktighet (3) konsistens, fasthet, soliditet, beskaffenhet
consistent (1) förenlig (med), överensstämmande, (2) konsekvent, följdriktig, (3) fast, oföränderlig, jämn
context diagram kontextdiagram
contract development kontraktsutveckling
cost/benefit kostnad/nyttoanalys
cost/value kostnad/värde
COTS hyllprogramvara, generisk programvara
COTS purchase upphandling av hyllprogramvara
customer kund
data dictionary dataordlista
data expressions reguljära uttryck för datakrav, datauttryck
data model datamodell
dataflow diagram dataflödesdiagram
deliverables leverabler
development process requirements krav på utvecklingsprocessen
domain domän, omgivning
elicitation elicitering, identifiering
event list händelselista
feature (produkt)egenskap, (produkt)finess
feature requiremts (produkt)egenskapskrav
focus groups fokusgrupper
function list funktionslista
help for the reader hjälp till läsaren
heuristic evaluation heuristisk utvärdering
in practice i praktiken, i verkligheten, vid praktiskt utövande
inception påbörjande, tillblivelse, start
in-house projekt iternprojekt
input indata
interface gränssnitt
maintainability underhållsbarhet
maintenance underhåll
managerial requirements ansvarskrav, krav som reglerar det formella ansvaret vad gäller leveransvillkor, pris, påföljder, straffavgifter, etc.
negotiation förhandling
non-functional requirement icke-funktionellt krav, kvalitetskrav
output utdata
performance prestanda
practice praxis, bruk, tillämpning, sedvänja
prioritisation prioritering
product development produktutveckling
product domain produktdomän, produktomgivning
prototype prototyp
quality requirements kvalitetskrav, icke-funktionellt krav
release release, utgåva
release planning releaseplanering, utgåveplanering
requirement (1) krav, (2) behov, (3) önskemål
requirements analyst kravanalytiker, kravingenjör, utförare av kravhantering
requirements engineer kravingenjör, utförare av kravhantering, kravanalytiker
requirements engineering (1) kravhantering, kravteknik, (2) kravprocessen
requirements engineering process krav(hanterings)processen
requirements management (1) kravförvaltning, (2) kravhantering, (3) ledning av kravprocessen
scenario scenario, (1) rik fallbeskrivning, (2) instans av användningsfall, (3) allm. exempelbaserade beskrivningar
screen skärmbild
security säkerhet
sequence diagram sekvensdiagram
software house programvaruföretag
stakeholder intressent
standards as requirements standarder som krav
scope omfattning, (produkt)omfång, avgränsning av (produkt)innehåll
state tillstånd
state diagram tillståndsdiagram
state-transition matrix tillståndsövergångsmatris
sub-contractor underleverantör
supplier leverantör
system state systemtillstånd
tacit demands dolda behov
task (arbets)uppgift, aktivitet
task description uppgiftsbeskrivning
tasks & support uppgifter och stöd
template mall
tender anbud, offertförfrågan
textual descriptions textuella beskrivningar
time and materials löpande räkning
tracability spårbarhet
transition övergång
usability användbarhet
use case användningsfall
user användare, brukare
validation validering, kontroll gentemot egentlig avsikt
vendor (åter)försäljare
verification verfiering, kontroll gentemot specifikation
virtual windows virtuella fönster
work task arbetsuppgift
workshop workshop, arbetsgrupp, arbetsmöte