lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

UNIX / OS X

De "coolaste" och användbara kommandorads-trick (många från från commandlinefu.com):

Kör det senaste kommandot som root:
sudo !!

Spara en fil du har editerat i vim utan att ha tillräckliga rättigheter:
:w !sudo tee %

Byt till den senaste aktiva katalogen:
cd -

Kör det senaste kommandot men byt "foo" mot "bar":
^foo^bar

Kör föregående kommando men byt ut alla förekomster av "foo" mot "bar":
!!:gs/foo/bar

Tag fram ett kommando från historiken men visa det bara:
!whatever:p

Aktivera $EDITOR för att hantera ett långt, komplext kommando:
ctrl-x-e

Töm en fil:
> file.txt

Töm DNS-cache:
dscacheutil -flushcache

Rensa disk-cache (minne):
purge

Exekvera ett kommando vid en viss tidpunkt (engångs-cron):
echo "ls -l" | at midnight

Visa (live) vilka http-förfrågningar som sker (OS X):
tcpdump -i en0 -n -s 0 -w - | grep -a -o -E "Host\: .*|GET \/.*"

Snabb access till ASCII-tabellen:
man ascii

Läs man-sidan till ett kommando som en PDF i Preview:
man -t UNIX_COMMAND | open -f -a preview

Konvertera mellan Latin-1 och UTF-8:
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 ./oldfile.htm > ./newfile.html

Spara om en fil i .docx till .doc:
textutil -convert doc myFile.docx
(textutil kan hantera följande format: txt, html, rtf, rtfd, doc, docx, wordml, odt, eller webarchive)

Spela en ljudfil:
afplay

Lägga till senaste filer i Dockan:
defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }'

Förnya DHCP-tilldelning:
sudo ipconfig set en1 DHCP

Manipulera bilder: (rotera, vända, beskära, fylla ut, skala om)
sips
Exempel (”--out Fil” betyder det du tror! Utan ”--out” sparas det modifierade i samma fil):
sips --resampleWidth 197 Bild.jpg --out Bild2.jpg (skala om bilden till 197 px bredd)
sips --rotate -90 Bild.jpg --out Bild3.jpg (rotera bilden 90° moturs)
sips --resampleHeightWidthMax 100 Bild.jpg --out Bild4.jpg (max 100 px stor)
sips --flip horizontal Bild.jpg --out Bild5.jpg (vänd bilden horisontellt)
(sips kan hantera följande format: jpeg, tiff, png, gif, jp2, pict, bmp, qtif, psd, sgi, tga)

Lämpligt för .profile:
export EDITOR=viLämpligt för ctrl-x-e m.m.
alias dig='dig +search +short +identify'Gör dig mer pregnant
alias ls='ls -AsCFGk'Vettigare ls
alias grep='grep --color=auto'Färgmarkerar det som grepas
printf "\e[8;80;150;t"Sätter storleken på terminalfönstret