lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Operativ utvärdering av kurser i datavetenskap

Institutionens grundutbildning.

Institutionen för Datavetenskap ger cirka 50 kurser per läsår tillsamman omfattande 470 helårsstudieplatser. Vi har totalt omkring 3500 nyregistreringar på kurser per läsår. Majoriteten av studenterna kommer från olika civilingenjörsprogram (C, D, E, F, I, L, M, N, Pi, TM, W, BME). Ett femtiotal internationella utbytesstudenter per år brukar också följa några av våra kurser.

Undervisningsmetoderna uppvisar stor variation. Så gott som alla kurser har laborativa inslag och inlämningsuppgifter eller projekt som utförs individuellt eller i små grupper. Examinationsformer varierar även om skriftlig sluttentamen fortfarande är den dominerande formen. I några kurser kan väl genomförda inlämningsuppgifter/projekt eller prestationer under övningar påverka betyget positivt. Oftast baseras dock slutbetyget enbart på resultatet på den skriftliga tentamen.

Information till studenterna vid kursstart

Stor variationsrikedom i undervisningformer och examinationsformer ställer speciellt stora krav på tydlighet i dialogen med studenterna. Därför lägger vi stor vikt vid att information om regler för t ex närvaro, inlämningsuppgifter och examination delges studenterna vid kursstart. I detta avseende spelar våra hemsidor en viktig roll.

Varje kursomgång har en hemsida. Här finns redan vid kursstart bl a länkar till den formella kursplanen och uppgifter om vilka regler i övrigt som tillämpas för olika kursmoment. Ofta finns också en mera informell beskrivning av kursen som ger fylligare information. Hemsidorna uppdateras under kursens gång och vanligtvis kan allt material som delas ut samt föreläsninganteckningar i form av OH-bilder hämtas här.

Kursansvariga ägnar i allmänhet en del av det första undervisningstillfället på en kurs åt att informera studenterna om kursens mål och innehåll. I detta sammanhang tar man också upp och motiverar formerna för kursens genomförande, vilka regler som gäller samt informerar om examinationsformerna på kursen.

Våra ambitioner är att en kurs planering skall vara komplett vid kursstart. Givetvis förekomer undantag när det rör sig om nya kurser. Även om allt material för dessa inte alltid kan föreligga vid kursstart skall teknologerna få uppgifter om hur man planerar att genomföra kursen. Vidare skall kursmaterial som används vid laborationer e.d. föreligga i god tid innan de äger rum.

Dialog med studenterna under kursens gång

En viktig del av den operativa utvärderingen av en kurs utgörs av den dialog som i olika former förs mellan studenterna och dem som undervisar på kursen. Samtal sker mellan olika aktörer och i mer eller mindre formaliserade sammanhang. Aktörerna kan vara någon av studenterna på kursen, valda kursrepresentanter, övningassistenter (d.v.s. teknologer som lärare) och lärare som är anställda på institutionen. Formerna och aktörerna kan variera beroende på kursansvarigs pedagogiska grundsyn, kursens storlek, utvärderingspolicy på berört civilingenjörsprogram m.m. Nedan listas några exempel:

  • Elektroniska diskussionsfora. Syftet är här framför allt att studenter skall kunna ha dialog med varandra om frågor och problem som uppstår i samband med inlämningsuppgifter och projekt. Ansvarig lärare följer diskussionerna, ger svar och hjälp där så behövs och övervakar att ingen felaktig information sprids. Denna form för dialog ger lärarna möjlighet att bilda sig en god uppfattning om vad som upplevs som svårt, hur studenternas lärande framskrider, om otydligheter och felaktigheter i kursmaterial etc.
  • Kursansvarigas närvaro i olika delar av undervisningen. Föreläsare på kursen är oftast den som är kursansvarig. I våra kurser, som ofta har mer än 100 deltagare, kan det vara svårt att ha en fungerande dialog med studenterna under föreläsningarna. Många kursansvariga är aktiva i även andra delar av undervisningen på kursen. Det kan röra sig om att man själv tar hand om en eller flera grupper under övningar eller laborationer eller går runt i övnings- och laborationsgrupper, talar med studenterna och hjälper övningsledare när det behövs. Denna typ av närvaro i flera delar av kursen ger god återkoppling till kursansvarig om övningarna/laborationerna verkar fylla sitt syfte och hur studenterna upplever svårighetsgrad och arbetsbelastning. Studenterna tycker dessutom att det är positivt att kursansvarig på detta sätt visar intresse för hur deras arbete framskrider.
  • Lärarnas tillgänglighetutanför undervisningstid. Lärarna på vår institution är av tradition tillgängliga i hög grad utanför undervisningstid. Studenter som har problem med förberedelser inför en laboration eller i samband med en inlämningsuppgift kan lätt nå kursansvarig. Några speciella mottagningstider tillämpas inte. På några stora kursen anordnas dessutom speciella "frågejourer" under perioder då studenterna arbetar med större inlämningsuppgifter och projekt. Detta för att studenterna skall vara garanterade tillgång till hjälp på vissa tider och för att lärarna på kursen skall kunna strukturera sitt arbete på ett någorlunda rimligt sätt även under perioder med extra hård belastning.

Andra inslag av operativ utvärdering

Andra mera strukturerade former av operativ utvärdering förekommer också. Som exempel kan nämnas:

  • Enkäter av olika slag. Det kan röra sig om små enkäter avseende en enskild föreläsning, s.k. PMI-enkäter (Plus, Minus, Intressant) eller mera omfattande enkäter vid kursens slut.
  • Uppföljning av resultat under kursens gång. Vi har stora inslag av obligatoriska laborationer och övningar. De övningsassistenter som handleder dessa rapporterar in resultatet efter varje tillfälle. Kursansvarig följer upp detta och kan därmed få information om majoriteten av deltagarna verkar vara i takt eller om extra uppsamlingstillfällen behöver sättas in. I en del fall kan också enskilda studenter som har problem identifieras tidigt på detta sätt och eventuella åtgärder diskuteras.
  • Genomgångar med övningsassistenter. En stor del av den undervisning som består i att leda övningar och laborationer sköts av doktorander och övningsasssitenter, d.v.s. äldre teknologer. Eftersom det här är frågan om ganska små undervisningsgrupper (vanligen 8-12 studenter per assistent) har övningsassistenterna en unik möjlighet att skaffa sig en uppfattning om studenternas lärande och också att ge återkoppling till studenterna på deras prestationer. Det är vanligt att kursansvariga har genomgångar med övningsassistenter inför varje övning/laboration. Assistenterna får här tips och råd om hur återkoppling till studenten kan ske på ett bra sätt. Samtidigt redogör assitenterna inför kursansvarig för hur arbetet i respektive grupp framskrider. I dialog kan man på detta sätt identifiera behov av t ex extra övningstillfällen eller av att repetera vissa moment under kommande föreläsningar.
  • Delmålskontroller. Kontrollskrivningar förekommer i några kurser. Syftet är båda att ge studenterna en bild av hur de ligger till i kursen och läraren en uppfattning om vissa delmål på kursen uppnåtts. I något fall utformas det så att kamrater rättar kontrollskrivningen med hjälp av utförligt kommenterade lösningar som institutionen tillhandahåller. Andra former för delmålskontroller är inlämningsuppgifter som skall utföras några veckor in på en kurs. Genom att arbeta med de problem som skall lösas i dessa uppgifter uppnår studenterna delmål i kursen.