lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursprogram för Ingenjörsprocessen - Metodik (ETSA01) VT 2014

Kurslitteratur

Personal

Kursen ges av personal vid institutionen för datavetenskap:

Kursansvarig, föreläsningar, övningar

Föreläsning, övning

Övningar och projekthandledning

Projekthandledare

Kurssekreterare

Information

Kursens hemsida finns på http://cs.lth.se/ETSA01/.

Kursens projektmiljö finns på google drive på domänen ulund.org via autentisering med hjälp av kursdeltagarnas av StIL-id.

Innehåll

Undervisningen sker genom följande huvudsakliga moment:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Projekt

Föreläsningar
Föreläsningarna ger en översikt över området programvaruutveckling och kursen i sin helhet. Tanken är inte att gå in på för mycket detaljer på föreläsningarna, utan mer att presentera ämnet så att det blir lättare att läsa om det i kursboken. De ämnen som tas upp på föreläsningarna examineras både genom att ni utför moment i projektet och genom en hemtentamen i slutet av kursen. Tentamen täcker de kapitel som tas upp på föreläsningarna.

Övningar
Övningarna ger träning i tekniker som diskuteras under föreläsningarna eller används i projektet, samt belyser material som diskuteras under skriftlig examination.

Projekt
I projektet genomförs ett utvecklingsprojekt från början till slut, dvs från kravspecifikation och projektplanering till systemtestning. Arbetet sker i grupper om 6 personer. Varje projektgrupp får en handledare från institutionen. För många projektgrupper är handledaren samma person som er övningsledare, men inte för alla. Varje grupp ska utse en projektledare och ett antal andra roller enligt kompendiet.

Det ska vara 6 personer i varje projektgrupp. Teckningslistor för gruppindelning sätts upp i anslutning till första föreläsningen. Det är viktigt att alla kommer med i en grupp och att alla går på första övningen så att arbetet i grupperna kommer igång som det ska.

Alla inlämningar utöver källkoden till den utvecklade programvaran görs i kursens prokjektmiljö.

Examination

Projektet
Betyg på projektarbetet bestäms av kursansvarig och projekthandledare, till största
del baserat på slutinlämningen, men även baserat på hur gruppen arbetat under projektet. De kriterier som används vid betygsättningen beskrivs i avsnitt 8 på kurswebben (Projekt 2015).

Hemtentamen
Tentamen sker i form av en hemtentamen. Denna tentamen ska skrivas individuellt. Tentamen pågår mellan 2015-06-01 kl. 08:00 och 2015-06-02 kl.10.00. Tentamen laddas ner från kursens hemsida och består av ett antal uppgifter vars svar bildar en rapport. Denna rapport bedöms och rättas av lärare på kursen. Datum, klockslag och instruktioner för inlämnande presenteras kurswebbens sida för tentamen. 

Slutbetyg 
Slutbetyget räknas ut baserat på resultatet av projektet och hemtentamen. Bedömningen av projektet ger ett projektbetyg till gruppen (U, 3, 4, 5). Bedömningen av tentamen ger 0-60p. För att bli godkänd på kursen krävs det att projektet är godkänt och att resultatet på tentamen är minst 30p. Kursbetyg räknas preliminärt ut enligt tabellen nedan.

Tabell: Preliminär uträkning av Slutbetyg 
ProjektbetygTentamenSlutbetyg
3>30, <443
>44, <544
>545
4>30, <403
>40, <504
>505
5>30, <363
>36, <464
>465