lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

Sjukfrånvaro

Anmäl alltid sjukdom till personalansvarig

  • Den anställde ska vid sjukdom anmäla det till personaladministratör vid institutionen, vilket görs via mailadressen personal@cs.lth.se. OBS! Detta är viktigt och gäller samtlig personal. Den anställde bör även informera någon av sina närmsta kollegor om frånvaron.
  • Anmälan till denna adress resulterar inte i sjukavdrag, utan detta sker först i samband med att den anställde registrerar sin sjukfrånvaro i Primula webb. När du är frisk registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till prefekt.
  • Vid enstaka sjukdagar behöver de med årsarbetstid ej registrera frånvaron i Primula under förutsättning att man ändå anser sig kunna fullgöra sin totala årsarbetstid. 

Läkarintyg

  • Om man är sjuk i mer än 7 kalenderdagar ska läkarintyg lämnas till närmaste chef och  personaladministratör. Är man sjuk mer än 14 dagar skickar personaladministratör läkarintyget vidare till kansliet vid LTH. Statens servicecenter anmäler sjukfallet till försäkringskassan efter sjuklöneperioden, dvs den 15:e kalenderdagen. Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till närmaste chef och personaladministratör. Det går bra att maila läkarintyg till mailadressen personal@cs.lth.se. Om omfattningen på sjukskrivningen ändras meddelar man detta till personaladministratör, det vill säga man ändrar inte omfattningen själv i Primula webb om sjukperioden är längre än 14 kalenderdagar.
  • Det är den anställdes ansvar att även försäkringskassan får läkarintyget(original) alternativt elektronisk version. I de flesta landsting kan läkaren skicka intyget elektroniskt till försäkringskassan.
  • Sjuklön betalas av arbetsgivaren de första 14 dagarna och därefter får du ansöka om sjukpenning från försäkringskassan.

Ersättning för sjukvård/läkemedel

Du kan i vissa fall få ersättning för sjukvård och läkemedel, se länk till höger. Originalkvitto för detta lämnas till personaladministratör eller skickas till Löneunderlag LTH, hämtställe 55.