Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Kurser

Vi utbildar studenter inom flera olika civil- och högskoleingenjörsprogram. Kurser som ges av Institutionen för datavetenskap visas på Kurswebben LTH.

För studenter: vanliga frågor och svar

För LTH:s kurser finns ett beslut om undantag från de 15 arbetsdagar inom vilka resultaten från en tentamen ska vara införda i Ladok och som specificeras av studenternas rättighetslista vid Lunds universitet:

Beslutet innebär följande:

 • Normalt ska resultaten vara inlagda i Ladok inom 15 arbetsdagar.
 • Om en enskild kurs har mer än 200 skrivande vid ett tillfälle ska resultaten för den tentan vara inlagda i Ladok inom 22 arbetsdagar.
 • Om en institution som helhet har mer än 700 skrivande i en och samma tentamensperiod ska resultaten för institutionens kurser vara inlagda i Ladok inom 30 arbetsdagar.

För Institutionen för datavetenskap gäller regelmässigt att vi under de stora tentamensperioderna i oktober, mars och maj/juni har mer än 700 skrivande, så då gäller den sista punkten ovan (30 arbetsdagar). Kursansvarig eller studierektor brukar kunna ge aktuellt besked om det aktuella läget cirka en vecka efter aktuell tentamensperiod. 

Normalt sker labbanmälningar via SAM - Student Achievement Management.

I många av kurserna på datavetenskap använder vi SAM för administrering av kurser. SAM används bland annat för gruppindelning och anmälningar till labbar. Varje student har ett användarnamn i SAM som anges vid anmälan. Normalt är det samma som för datorsystemet i i E-huset. Om du har glämt ditt användarnamn, eller det inte är samma som i datorsystemet i E-huset kan du skriva in ditt personnummer nedan. Då mailas ditt användarnamn till den epost-adress som är registrerad i LADOK.

I många av våra kurser använder vi ett system, SAM, för att hantera inlämningar av uppgifter på kurser. Uppgifterna lämnas in via mail. Olika kurser använder olika mailadresser, så kolla instruktionerna på din kurshemsida för detaljerna. Från rubriken i mailet bestäms automatiskt vilken uppgift och vilka studenter som gjort den. Därför är det viktigt att rubriken har rätt format. 

Ämnesraden måste formateras enligt följande:

Ämnesraden är uppdelad i två delar, den första delen innehåller aktivitetsnamnet och den andra en lista över studenternas användarnamn.

 • De två delarna skiljs åt av ordet av, eller by.
 • Användarnamnen skiljs åt av och, eller och, eller något annat ord eller siffertecken, t.ex. kommatecken eller mellanslag.
 • Du kan skriva vad som helst före aktivitetsnamnet, t.ex. är det ok att lämna "sv: " som lagts till av din e-postklient när du svarar på ett e-postmeddelande
 • Det får inte finnas några tecken efter listan över studenter

Syntaxen för ämnesraden är:  <valfri text> <aktivitetsnamn> [av|by] <studentens användarnamn> ([och|and] <icke-siffrig bokstav>* <studentens användarnamn>)*

Exempel: "sv:Uppgift 3 av d08xhj, d08gp3, och d08fjh", eller "Uppgift 3 av d08xhj d08gp3 och d08fjh"

 • versaler ignoreras vid jämförelse av aktivitetsnamn och studenters användar-ID, d.v.s. rapport och Rapport är likvärdiga aktivitetsnamn
 • det aktivitetsnamn som har det längsta namnet i ämnet matchas

Exempel: Om det finns två aktiviteter "uppgift" och "uppgift del 2" så matchas alla ämnen som innehåller texten "uppgift del 2" korrekt. Texten "uppgift del 3" kommer att matchas av "uppgift" och "del", "3" tolkas som studenter.

OBS! korta aktivitetsnamn kan matcha ett användarnamn och orsaka ett parse-fel, exempel: aktiviteter i kursen: D0, R ämnet "R av d0ab, d0cd" kommer att ge matchningen: ignorerade tecken: "rapport av", matchad aktivitet: "d0", användare: "ab", "d0cd"

Tentamenskrav

På kurser i datavetenskap skall, där ej annat meddelas, de obligatoriska kursmomenten vara slutförda före tentamen. Dispens från detta krav måste sökas hos examinator på kursen före tentamen.
Den som tenterar utan att ha uppfyllt kraven får inte sin skrivning rättad. Efter tid som anges i varje särskilt fall i samband med tentamen annulleras skrivningen.

Senaste inlämningsdag för uppgifter

På kurser som har obligatoriska inlämningsuppgifter anges alltid i kursprogram, på hemsida eller i anslutning till uppgiftsformuleringen en sista inlämningsdag. Dispens för att få lämna in senare skall sökas hos kursansvarig före sista inlämningsdag. De som lämnar in för sent utan att ha fått dispens riskerar att inte få sina uppgifter rättade utan hänvisas till kommande kursomgång.

Obligatoriska övningar

Om ingenting annat sägs i kursprogram för viss kurs gäller att obligatoriska övningar skall genomföras/redovisas på tid och plats som angetts i samband med gruppindelning i början av kurs. Den som uteblir utan giltigt skäl kan inte räkna med att få redovisa mer än en övning/laboration vid ett kommande övningstillfälle utan riskerar att få återkomma vid nästa kurstillfälle.

Den som blir sjuk eller har annat giltigt skäl för att vara borta från obligatorisk undervisning skall snarast kontakta kursansvarig för att meddela detta och för att komma överens om hur och när redovisning kan ske vid ett senare tillfälle.

Övnings- och laborationshandledare utgör en viktig del av institutionens verksamhet. Vi är därför alltid intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill ingå i vårt utbildningsteam och arbeta som assistent hos oss.

Vad innebär det att arbeta som övningsassistent eller laborationshandledare?

Som övningsassistent eller laborationshandledare leder du en övning eller en laboration. Ibland ensam och ibland tillsammans med en annan assistent. Du hjälper studenter som har kört fast att komma vidare och du kontrollerar och godkänner deras lösningar. Du kan också arbeta med att granska inlämningsuppgifter och ge feedback på dessa samt godkänna dem.Beroende på tid och erfarenhet kan engagemanget röra sig om allt från ett övningspass i veckan (två timmar) och uppåt. Ersättningen för arbetet utgår enligt gällande taxa. Institutionen utlyser amanuenstjänster inför varje läsperiod och du behöver söka tjänsten enlig instruktionerna i utlysningen.

  Förutom att vara ett bra sätt att dryga ut studiekassan är arbetet som övningsassistent en bra merit för kommande jobbsökande.

  Passar du som övningsassistent?

  Som övningsassistent bör du kunna ämnet för kursen väl och ha visat bra resultat i dina egna studier. Du bör också vara en öppen person som har lätt för att förklara sammanhang för andra.

  Kontakt och ansökan

  Alla tjänster utlyses på LU:s rekryteringssidor och ansökningar måste skickas in via det systemet. Normalt är ansökan öppen 2 veckor och tidsmässigt så att tjänsterna kan tilllsättas i god tid innan undervisningen börjar. Länkarna nedan öppnar på LU:s rekryteringswebbplats.

  Har du frågor om arbete som övningassistent så kontakta kursansvarig lärare i aktuell kurs eller Datavetenskaps studierektor:

  studierektor@cs.lth.se046-2224673

  I studiehandboken Gemensamma föreskrifter och information läsåret 2022/23, avsnitt 6.3, finns en text om otillåtna hjälpmemdel vid examination.

  Gemensamma föreskrifter och information (PDF, ny flik, 255 kB)

  Alla obligatoriska labborationer är en del av kursens examination så reglerna gäller även för laborationer och projektarbeten:

  • Inlämningsuppgifter  skall fullgöras individuellt när det inte föreskrivs att arbetet skall utföras i grupp.
  • Vid arbete i grupp bestämmer ansvarig lärare om gruppindelning och ändringar av denna. Arbetet skall utföras av dem som ingår i gruppen.
  • Det är tillåtet att diskutera uppgifterna och tolkningen av dessa med utomstående på ett allmänt plan men inte att få hjalp med de konkreta lösningarna.
  • Det är inte tillåtet att kopiera annans eller annan grupps lösningar helt eller delvis. Det är inte heller tillåtet att kopiera från exempelvis litteratur eller Internet.
  • Vid citat skall källan anges tydligt.
  • Väsentlig hjälp, av annan än lärare på kursen, för att genomföra en uppgift skall redovisas i redogörelsen eller på annat tydligt sätt. Detsamma gäller om man använt någon annan form av hjälpmedel som läraren inte kan förutsättas känna till.
  • Institutionerna kan komplettera dessa regler skriftligen i samband med kursstarten exempelvis i ett kursprogram.
  • Den som använder otillåtna hjälpmedel kan bli avstängd från utbildningen i upp till sex månader.

  Vid institutionen för datavetenskap gäller även följande kompletteringar/förtydliganden av dessa regler:

  • Det är inte tillåtet att publicera eller göra lösningar tillgängliga, t.ex. genom publika git-repositories. Detta är att betrakta som uppmuntran till fusk.
  • Reglerna om arbete i grupp ovan tillämpas för alla obligatoriska moment som utföres i grupp d.v.s. även laborationer och projektarbeten.
  • Då arbete görs i grupp skall alla gruppdeltagare delta i arbetet.
  • Hjälp från annan med handhavandet av apparatur, utnyttjandet av datorsystem och givna datorprogram behöver inte redovisas.

  Kontakta ansvarig lärare om du är osäker på om viss hjälp är tillåten eller inte!

  Institutionen tillämpar dessa riktlinjer på alla kurser. Om vi är övertygade om att fusk skett så överlämnar vi ärendet till universitetets disciplinnämnd för vidare åtgärd. Finner disciplinnämnden de studerande skyldiga är påföljden upp till sex månaders avstängning från universitetet och högskolan.

  På LTH genomförs med start hösten 2003 ett heltäckande system för utvärdering av grundutbildningen. Utvärdering av kurser sker på två sätt, dels rapporterande dels operativt. Ansvaret för den rapporterande utvärderingen ligger på utbildningsnämnderna och den genomförs med hjälp av enkäten CEQ. Ansvaret för den operativa utvärderingen ligger hos institutionerna och den genomförs av respektive kursansvarig.

  Rapporterande utvärdering

  Den rapporterande utvärderingen syftar till att beskriva kvaliteten i undervisningen över tiden. För närvarande genomförs den med hjälp av CEQ-enkäter på alla obligatoriska kurser och valfria kurser med mer än 30 deltagare. Planerna är att genomföra den på liknande sätt även på alla valfria kurser inom en snar framtid.

  Mer information om rapporterande utvärdering, CEQ samt färdiga utvärderingar finns på LTH:s kursutvärderingar

  Operativ utvärdering

  Med operativ utvärdering avses den kontinuerliga utvärdering som lärarna genomför i syfte att fortlöpande justera undervisningen för att bästa möjliga resultat skall uppnås. Den operativa utvärderingen genomförs av kursansvariga lärare. Ansvaret för att den blir av i varje kurs ligger hos institutionen. Även utbildningsnämnderna har möjlighet att formulera krav på den operativa utvärderingen.

  En liten sammanställning med uppgifter om hur utvärdering bedrivs på olika kurser vid vår institution finns under nästa avsnitt Operativ utvärdering.

  Institutionens grundutbildning

  Institutionen för Datavetenskap ger cirka 50 kurser per läsår tillsamman omfattande 470 helårsstudieplatser. Vi har totalt omkring 3500 nyregistreringar på kurser per läsår. Majoriteten av studenterna kommer från olika civilingenjörsprogram (C, D, E, F, I, L, M, N, Pi, TM, W, BME). Ett femtiotal internationella utbytesstudenter per år brukar också följa några av våra kurser.

  Undervisningsmetoderna uppvisar stor variation. Så gott som alla kurser har laborativa inslag och inlämningsuppgifter eller projekt som utförs individuellt eller i små grupper. Examinationsformer varierar även om skriftlig sluttentamen fortfarande är den dominerande formen. I några kurser kan väl genomförda inlämningsuppgifter/projekt eller prestationer under övningar påverka betyget positivt. Oftast baseras dock slutbetyget enbart på resultatet på den skriftliga tentamen.

  Information till studenterna vid kursstart

  Stor variationsrikedom i undervisningformer och examinationsformer ställer speciellt stora krav på tydlighet i dialogen med studenterna. Därför lägger vi stor vikt vid att information om regler för t ex närvaro, inlämningsuppgifter och examination delges studenterna vid kursstart. I detta avseende spelar våra hemsidor en viktig roll.

  Varje kursomgång har en hemsida. Här finns redan vid kursstart bl a länkar till den formella kursplanen och uppgifter om vilka regler i övrigt som tillämpas för olika kursmoment. Ofta finns också en mera informell beskrivning av kursen som ger fylligare information. Hemsidorna uppdateras under kursens gång och vanligtvis kan allt material som delas ut samt föreläsninganteckningar i form av OH-bilder hämtas här.

  Kursansvariga ägnar i allmänhet en del av det första undervisningstillfället på en kurs åt att informera studenterna om kursens mål och innehåll. I detta sammanhang tar man också upp och motiverar formerna för kursens genomförande, vilka regler som gäller samt informerar om examinationsformerna på kursen.

  Våra ambitioner är att en kurs planering skall vara komplett vid kursstart. Givetvis förekomer undantag när det rör sig om nya kurser. Även om allt material för dessa inte alltid kan föreligga vid kursstart skall teknologerna få uppgifter om hur man planerar att genomföra kursen. Vidare skall kursmaterial som används vid laborationer e.d. föreligga i god tid innan de äger rum.

  Dialog med studenterna under kursens gång

  En viktig del av den operativa utvärderingen av en kurs utgörs av den dialog som i olika former förs mellan studenterna och dem som undervisar på kursen. Samtal sker mellan olika aktörer och i mer eller mindre formaliserade sammanhang. Aktörerna kan vara någon av studenterna på kursen, valda kursrepresentanter, övningassistenter (d.v.s. teknologer som lärare) och lärare som är anställda på institutionen. Formerna och aktörerna kan variera beroende på kursansvarigs pedagogiska grundsyn, kursens storlek, utvärderingspolicy på berört civilingenjörsprogram m.m. Nedan listas några exempel:

  • Elektroniska diskussionsfora. Syftet är här framför allt att studenter skall kunna ha dialog med varandra om frågor och problem som uppstår i samband med inlämningsuppgifter och projekt. Ansvarig lärare följer diskussionerna, ger svar och hjälp där så behövs och övervakar att ingen felaktig information sprids. Denna form för dialog ger lärarna möjlighet att bilda sig en god uppfattning om vad som upplevs som svårt, hur studenternas lärande framskrider, om otydligheter och felaktigheter i kursmaterial etc.
  • Kursansvarigas närvaro i olika delar av undervisningen. Föreläsare på kursen är oftast den som är kursansvarig. I våra kurser, som ofta har mer än 100 deltagare, kan det vara svårt att ha en fungerande dialog med studenterna under föreläsningarna. Många kursansvariga är aktiva i även andra delar av undervisningen på kursen. Det kan röra sig om att man själv tar hand om en eller flera grupper under övningar eller laborationer eller går runt i övnings- och laborationsgrupper, talar med studenterna och hjälper övningsledare när det behövs. Denna typ av närvaro i flera delar av kursen ger god återkoppling till kursansvarig om övningarna/laborationerna verkar fylla sitt syfte och hur studenterna upplever svårighetsgrad och arbetsbelastning. Studenterna tycker dessutom att det är positivt att kursansvarig på detta sätt visar intresse för hur deras arbete framskrider.
  • Lärarnas tillgänglighetutanför undervisningstid. Lärarna på vår institution är av tradition tillgängliga i hög grad utanför undervisningstid. Studenter som har problem med förberedelser inför en laboration eller i samband med en inlämningsuppgift kan lätt nå kursansvarig. Några speciella mottagningstider tillämpas inte. På några stora kursen anordnas dessutom speciella "frågejourer" under perioder då studenterna arbetar med större inlämningsuppgifter och projekt. Detta för att studenterna skall vara garanterade tillgång till hjälp på vissa tider och för att lärarna på kursen skall kunna strukturera sitt arbete på ett någorlunda rimligt sätt även under perioder med extra hård belastning.

  Andra inslag av operativ utvärdering

  Andra mera strukturerade former av operativ utvärdering förekommer också. Som exempel kan nämnas:

  • Enkäter av olika slag. Det kan röra sig om små enkäter avseende en enskild föreläsning, s.k. PMI-enkäter (Plus, Minus, Intressant) eller mera omfattande enkäter vid kursens slut.
  • Uppföljning av resultat under kursens gång. Vi har stora inslag av obligatoriska laborationer och övningar. De övningsassistenter som handleder dessa rapporterar in resultatet efter varje tillfälle. Kursansvarig följer upp detta och kan därmed få information om majoriteten av deltagarna verkar vara i takt eller om extra uppsamlingstillfällen behöver sättas in. I en del fall kan också enskilda studenter som har problem identifieras tidigt på detta sätt och eventuella åtgärder diskuteras.
  • Genomgångar med övningsassistenter. En stor del av den undervisning som består i att leda övningar och laborationer sköts av doktorander och övningsasssitenter, d.v.s. äldre teknologer. Eftersom det här är frågan om ganska små undervisningsgrupper (vanligen 8-12 studenter per assistent) har övningsassistenterna en unik möjlighet att skaffa sig en uppfattning om studenternas lärande och också att ge återkoppling till studenterna på deras prestationer. Det är vanligt att kursansvariga har genomgångar med övningsassistenter inför varje övning/laboration. Assistenterna får här tips och råd om hur återkoppling till studenten kan ske på ett bra sätt. Samtidigt redogör assitenterna inför kursansvarig för hur arbetet i respektive grupp framskrider. I dialog kan man på detta sätt identifiera behov av t ex extra övningstillfällen eller av att repetera vissa moment under kommande föreläsningar.
  • Delmålskontroller. Kontrollskrivningar förekommer i några kurser. Syftet är båda att ge studenterna en bild av hur de ligger till i kursen och läraren en uppfattning om vissa delmål på kursen uppnåtts. I något fall utformas det så att kamrater rättar kontrollskrivningen med hjälp av utförligt kommenterade lösningar som institutionen tillhandahåller. Andra former för delmålskontroller är inlämningsuppgifter som skall utföras några veckor in på en kurs. Genom att arbeta med de problem som skall lösas i dessa uppgifter uppnår studenterna delmål i kursen.

  Examensarbete

  Information för studenter som genomför eller vill genomföra sitt examensarbete vid institutionen för datavetenskap.

  Sidansvarig: per.andersson@cs.lth.se | 2024-01-15