Hoppa till huvudinnehåll

Exjobbet - steg-för-steg

Det följande beskriver hur examensarbeten går till vid institutionen för datavetenskap. Arbetsgången följer LTHs arbetsprocess för examensarbete och är anpassad till vår (lokala) policy för examensarbeten vid institutionen för datavetenskap.

1. Innan examensarbetet börjar

Kolla att du uppfyller de formella krav för att påbörja ditt examensarbete, t ex genom att läsa kursplanen och/eller kontakta din programplanerare. Fyll i den digitala examensarbetesblanketten på Kurswebben LTH.

Det finns många sätt att hitta uppslag till ett exjobb. Till exempel:

På Institutionen för datavetenskap vill vi att examensarbete görs i par. Vissa företag är också medvetna om detta och utlyser arbeten för två studenter. Fråga dina kamrater tidigt eller använd någon av följande tjänster för att hitta eller lägga in annonser:

Enbart i undantagsfall kan exjobb göras som ensam jobb, detta måste då godkännas av handledaren, examinatorn, och exjobbskoordinatorn.

2. Initiering av exjobbet

För att göra ett exjobb på institutionen för Datavetenskap behöver du ansöka om handledare & examinator genom att skicka in ett förslag på exjobbsprojekt som beskriver: 

 • Vem (dvs vilka två studenter) som vill göra exjobbet
 • Vad exjobbet går ut på: mål o problem formulering, lösningsinriktning etc
 • Var exjobbet ska göras: vilket område inom datavetenskap, företag etc. Här kan ni ange förslag på handledare och examinator.
 • Övrig information så som relevanta kurser, särskilda skäl för undantag etc.

Följande perioder för intag är planerade:

 • STÄNGD - inskick senast 7/6 2024 - för exjobbsstart juni-aug 2024
 • inskick senast 26/8 2024 - för exjobbsstart under HT24
 • inskick senast 26/11 2024 - för exjobbsstart VT25

I god tid innan aktuell deadline, gör steg 1 i exjobbsprocessen och börjar utforma ett exjobbsförslag med efterfrågad information (jobba i en lokal kopia på mallen). Det går bra att diskutera exjobbsidéer med, t ex lärare/forskare inom det ämne du vill fördjupa dig i. Det går även bra att föreslå handledare och examinator, men notera att dessa allokeras av exjobbskoordinator och kan bli andra än de (ev) föreslagna. Då exjobb förväntas göras i grupper om 2 studenter så behöver du söka efter en exjobbspartner (se information under punkt 1c). Om det kommer in exjobbsförslag med enbart 1 angiven student så kan koordinatorn föreslå sammanslagning av inkomna förslag. Det är då studenternas ansvar att utforma ett gemensamt exjobbsförlag.

När du har ett komplett exjobbsförslag (alla fält i mallen är ifyllda) så lämnas förslaget in via anmälningsformuläret senast datumen för deadline för önskad period. Observera att förslag hanteras för den intagsperiod (se ovan) inom vilket det lämnats in, dvs inkommit FÖRE och inte efter deadlinen för perioden. En student får bara skicka in ett förslag per intagsperiod. Det senast inkomna förslaget (inom perioden) kommer att behandlas. Om du vill dra tillbaka ett inskickat förslag så måste exjobbskoordinatorn informeras om detta SNARAST och SENAST vid deadlinen för perioden (detta möjliggör för andra kursare att få handledare.)

Inkomna exjobbsförslag kontrolleras av exjobbskoordinator och relevanta exjobbsförslag (komplett ifyllda 2-manna projekt inom något av institutionens områden) matchas mot tillgängliga handledningsresurser och ansökande studenter meddelas om utfallet inom 3-4 veckor från deadlinen.  Förslagen kontrolleras, t ex för lämplighet mot kursmål och/eller datavetenskaps kompetensområden. Om förslaget behöver kompletteras (t ex, med ytterligare en student eller mer information) eller riktas till en annan institution, så blir du kontaktad om detta. Om antalet relevanta exjobbsförslag som inkommer för en period är fler än antalet tillgängliga handledare så prioriteras de exjobb där studenterna har minst antal hp kvar till den aktuella examen och flest antal hp inom institutionens kurser. Studenter som ej kan allokeras handledare inom den ansökta perioden, behöver ansöka igen nästa period.

För varje matchat exjobb, diskuteras och handskakas inriktningen (mål, fokus, angreppssätt) mellan exjobbare, och föreslagen handledare och examinator. Om alla inblandade roller är överens så fortsätter exjobbet till nästa steg i processen, annars går förslaget tillbaks till exjobbskoordinatorerna.

Komplettera den digitala anmälningsblanketten, t ex med exjobbets titel o dyl, och följ instruktionerna som du får i email. När du har en handledare och examinator som gått med på att ta dessa roller för ditt exjobb, så ska du skicka länk till din anmälningsblankett till dem.

Handledaren och examinatorn tar då sina roll i blanketten för ditt exjobb. Examinatorn fyller även i kurskoden för den specifika exjobbskurs du ska gå (beror på utbildningsnivå, institution etc.) och kontrollera att du har de förkunskaper som krävs för det specifika exjobbet (t ex, kurs i ML/AI om ditt exjobb handlar om det).  

När allt är klart med blanketten blir du antagen av din programplanerare och sedan ska du själv registrera dig på examensarbetskursen så att det syns i Ladok.

Exjobbsformulär på Kurswebben LTH

Exjobbets faktiska arbetet kan inte börja förrän examinatorn och handledaren har godkänt måldokumentet (för Helsingborg: initial beskrivning):

Måldokument på Studentwebben LTH:s sida Arbetsprocess examensarbete för civilingenjörer

Handledaren och examinatorn hjälper till med att diskutera mål och inriktning på ditt exjobb, och stödjer dig i att utforma måldokumentet. Dokumentet blir som ett kontrakt mellan studenter, handledare, examinator, och (ev) företag, och används mot slutet för att stämma av att du åtstadkommit det som ni kom överens om. Måldokumentet kan (och bör) revideras om exjobbets mål och inriktning ändras signifikant, sådana ändringar måste diskuteras och godkännas av handledaren och examinatorn i god tid före presentation av exjobbet.

Examinatorn kontroller att studenten har laddat upp måldokumentet i anmälningsblanketten. Handledaren och examinatorn godkänner måldokumentet/initial beskrivning i anmälningsblanketten.

Om institutionen behöver tillhandahålla teknisk utrustning eller annan infrastruktur så ska handledaren kontakta Driftsgruppen minst 2 veckor i förväg. Handledaren kan boka arbetsplatser on-line.

Några exempel:

3. Planering och genomförande

Baserat på måldokumentet, gör en plan på det arbete som ska genomföras, t ex läsning av litteratur, planering av exjobbets aktiviteter (t ex, design, implementation, experiment, utvärdering och/eller annan data insamling), genomgörande av dessa aktiviteter inklusive analys, rapportskrivning, opponering, presentation av examensarbete. Gör en initial grov tidssättning av planen, t ex på vecko- eller månadsbasis. Diskutera planen med handledaren som stöttar dig i att identifiera lämpliga delmål, risker, och mitigeringsstrategier, och att planen är (tillräckligt) komplett och realistisk. Använd planen för att följa upp arbetet och justera efterhand som arbetet fortlöper.

Handledaren håller regelbundna möten med exjobbaren där status relativt planen diskuteras och där handledaren stöttar exjobbaren i planering, utförande, och rapportering av exjobbet. Dessa möten sker enligt behov, t ex veckovis i början och därefter var 2-3e vecka. Om exjobbet görs på ett företag så ges oftast den mest frekventa handledningen av företagshandlaren, medan huvudhandledaren följer status, stöttar i utformandet av (vetenskaplig) metod och i rapportskrivningen.

Under denna fas är examinatorn inte direkt inblandad, men ska informeras om arbetet avviker från måldokumentet och/eller fördröjs avsevärt gentemot ursprungsplanen, eller om handledaren inte längre är tillgänglig. Ett gemensamt möte med handledare och examinator rekommenderas mot mitten på exjobbet för att stämma av progress och initiala resultat.

På Institutionen för datavetenskap finns schemalagda gemensamma presentationsdagar. Sikta in er på en av dessa och planera arbetet därefter.

Att göra din opposition tidigt ger dig möjligheten att förbättra din egen rapport och presentation. Du kan opponera under en av institutionens gemensamma presentationsdagar (här finns info om hur du anmäler dig som opponent) eller på ett examensarbete som presenteras vid en annan institution. För detaljer om innehåll och process se stycken om Opposition i LTH:s examensarbeteprocess på Studentwebben LTH. Respondentens examinator kan ha ytterligare krav om innehåll och process. Notera: Opponeringen görs individuellt!

Examinatorn för det presenterade exjobbet hanterar anmälningar till opponering med max 2-3 opponenter per presenterat exjobb.

Efter presentationen markerar examinatornför det presenterade exjobbet (Examinator 1), opponenterna om godkända på den muntliga opponeringen i anmälningsblanketten. Denna examinatorn informerar examinatorn för de opponerande studenternas exjobb (Examinator 2) om att den skriftliga opponeringen är gjort. Opponenternas examinatorer (Examinator 2) markerar då den skriftliga opponeringen som godkänd i anmälningblanketten.

Strukturera och börja skriva rapporten tidigt så att ni kan få användbar återkoppling från er handledare. Rapporten ska formas med och av arbetet snarare än att vara en eftertanke på arbetet. Dessutom är skrivandet en viktig del av analysen och en hjälp i att identifiera relevanta slutsatser.

Använd LaTeX-mallen vi erbjuder via Bitbucket.

Mallen inkluderar den populärvetenskapliga sammanfattningen som är ett obligatoriskt moment i examensarbetskursen.

Handledaren stödjer dig i att strukturera din rapport genom att ge feedback på utkast. Observera att handledaren primärt ger återkoppling på struktur och innehåll, snarare än på språkliga detaljer såsom stavning och grammatik. Exjobbare ansvarar för det språkliga och uppmanas använda stavnings- och grammatik-kontroll funktioner, och även ta hjälp av andra resurser (se nedan).

För att jobba med rapportstruktur rekommenderas att använd skelett-utkast (skeleton drafts) där strukturen gradvis expanderas från punkter till full text. På detta sätt kan du i ett tidigt stadium få återkoppling på innehåll, struktur och ordningsföljd, innan du lagt för mycket tid på att skriva (långa) löptexter och därmed minska risken för att behöva göra stora omarbetningar i texten mot slutet.

Exjobbare rekommenderas även att använda övriga källor till stöd i skrivande, så som

Notera: Rapporten bör inte vara längre än 10,000 ord per 15 hp mellan Introduktion och Slutsats, dvs:

 • 10,000 ord för EDAL01 (c:a 40 A4 sidor)
 • 15,000 ord för EDAL05 (c:a 60 A4 sidor)
 • 20,000 ord för EDAM05 (c:a 80 A4 sidor)

4. Avslutning

På Institutionen för datavetenskap har vi gemensamma presentationsdagar, som ger möjlighet att både presentera eget exjobb och opponera på någon annans exjobb. En typisk presentation är c:a 20 min och följs av opposition och frågor/kommentarer från publiken. Antalet opponenter bestäms av examinatorn (oftast två).

Handledaren bedömmer när rapporten är tillräckligt färdig för presentation. Rapporten måste vara komplett (alla väsentliga delar inkluderade) och granskningsbar minst 1 vecka före det publika presentationsseminariet. Detta för att opponenter och examinator ska kunna läsa rapporten, ge återkoppling på och bedömma exjobbet.

När handledaren gett klartecken för presentation så ska exjobbaren handskaka tidpunkt med examinatorn och därefter anmäler sig exjobbaren via formuläret på denna sida: Gemensamma presentationsdagar på Institutionen för datavetenskap​​​​​​​ Observera att om presentation önskas utanför de gemensamma presentationsdagarna så behöver examinatorn be exjobbskoordinatorn godkänna detta innan presentationen anmäls.

Det ska även finnas en populär vetenskaplig sammanfattning (för Helsingborg: affisch) tillgänglig före seminariet.

Examinatorn för det presenterade exjobbet

 • bedömer och godkänner den muntliga presentationen, och markerar detta i anmälningsblanketten
 • bedömer och godkänner opponeringarna på detta exjobb (muntligt och skriftligt) och markerar detta i de opponerande studenternas anmälningsblankett
 • säkerställer att den skriftliga opponeringen förmedlas till de presenterande exjobbarna
 • ger även återkoppling på rapporten och den populär vetenskapliga sammanfattningen, och markerar dessa som avklarade i anmälningsblanketten när de är godkända. Detta sker oftast efter presentationen, se punkt b) Slutföra rapporten, nedan.

Mer information om att presentera examensarbeten finns i LTHs anvisningar: Arbetsprocess examensarbete för civilingenjörer på Studentwebben LTH.

För rapporten inklusive populärvetenskapliga sammanfattningen (Helsingborg: affisch)

 • Komplettera enligt instruktionerna från er examinator och opponenterna. 
 • Använd helst institutionens rapportmall LaTeX-mallen vi erbjuder via Bitbucket, eller en liknande formatering.
 • Skicka in (i en PDF) till er examinator.
 • Examinatorn granskar och ger antingen ytterligare återkoppling, eller godkänner er och noterar då dessa moment som godkända i anmälningsblanketten
 • När alla moment är godkända så informerar examinatorn kurssekreteraren ( cs_expedition@cs.lth.se ) om detta tillsammans med information om antalet tryckta ex av rapporten som önskas. Kurssekreteraren noterar därefter resultaten i LADOK och examinatorn attesterar dessa.
 • Examinatorn informerar även handledaren om att exjobbet är helt klart, och om institutionsresurser har använts så meddelar handledaren Driftsgruppen om att exjobbare ej längre behöver dessa.
 • Exjobbare ber kurssekreteraren ( cs_expedition@cs.lth.se ) om sekvensnummer för rapporten som då läggs in den, mailar sen komplett och godkänd pdf till cs_expedition@cs.lth.se som laddar upp rapporten i LUP Student Papers.

Notera: Numera trycks rapporter endast på begäran och efter beslut av examinator.

Checklists per role

Summary of thesis process for each role, in English:

Outdated info (under revision)

Sidansvarig: elizabeth.bjarnason@cs.lth.se | 2023-06-22